Ogólne Warunki Sprzedaży

Art.1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do umów sprzedaży i umów dostawy produktów i towarów (zwanych dalej „Produktami”) przez:

SCP Sp. z o.o., ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń

NIP: 1231166267, REGON: 141603960, KRS: 0000318698

(zwaną dalej „Sprzedającym”).

  1. Przez Kupującego rozumie się:
  • Przedsiębiorcę – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
  • Konsumenta – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. OWS są wiążące zarówno dla Sprzedającego jak i dla Kupującego. Przedstawione przez Kupującego warunki handlowe nie wiążą Sprzedającego, chyba, że wprost potwierdzi ich zastosowanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS, a umową znaczenie nadrzędne mają postanowienia umowy.
  2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych ze Sprzedającym i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
  3. Strony mogą zmienić lub wyłączyć niektóre lub wszystkie postanowienia OWS na podstawie indywidulanego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. OWS dostępne są na stronie firmowej Sprzedającego dostępnej pod adresem scp1.pl oraz w siedzibie Sprzedającego.
  5. Niniejsze OWS obowiązują:
  • od dnia: 1 marca 2023 roku

do dnia:               31 grudnia 2023 roku

Art.2 Oferty i cenniki

Art.3 Zamówienia

Art.4 Wysyłka

Art.5 Tolerancja wymiarowa

Art.6 Płatności

Art.7 Reklamacja

Art.8 Odpowiedzialność

Art.9 Siła wyższa

Art.10 Postanowienia końcowe

Jesteś zainteresowany
produktami firmy SCP?

Skontaktuj się
z naszym Działem Handlowym